תנאי שימוש `
סגור פופאפ
אייקון כישלון

אופס, משהו השתבש

לא נשעמם אתכם עם הפרטים אבל... בעקבות תקלה טכנית הפנייה לא התקבלה
אנא נסו במועד מאוחר יותר, או פנו למוקד הלקוחות שלנו בטלפון 3453*
סגור פופאפ
אייקון הצלחה

הצלחת!

תודה שפנית להכשרה
נציג מטעם הכשרה יחזור אליך בהקדם האפשרי
WhatsApp

תנאי שימוש

תנאי שימוש

​​​

תנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש") קובעים את הגישה שלך לאתר ויחולו על כל שימוש שתעשה באתר לרבות במידע, בתכנים ובשירותים המופיעים בו או בקישוריות למקורות מידע אחרים המסופקים באתר או באמצעותו, וכן על כל מסירת מידע או על כל רכישת שירות באמצעות האתר והם מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתעשה במסגרת זו וזאת בנוסף לתנאים הקבועים בפוליסות/תכניות הביטוח ו/או התקנונים, לפי העניין. קבוצת הכשרה ביטוח מאשרת לך את השימוש באתר זה בכפיפות לתנאי השימוש.

קרא בעיון את תנאי השימוש לפני השימוש באתר. אתר זה זמין לשימושך רק בתנאי שתסכים לתנאי השימוש.  הגלישה והשימוש באתר זה, על השירותים אשר ניתנים ו/או יינתנו בו ו/או באמצעותו מפעם לפעם הינם בכפוף להוראות תנאי שימוש אלה. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש אל תעשה שימוש באתר. גלישה ושימוש באתר מהווה הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול על-פיהם.

האמור בתנאי שימוש מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

הגדרות והבהרה משפטית

"קבוצת הכשרה ביטוח" – אלעזרא יוזמה השקעות בע"מ ו/או אלעזרא החזקות בע"מ ו/או אלעזרא החזקות ביטוח בע"מ ו/או הכשרה חברה לביטוח בע"מ וכן כל אחת מהחברות הבנות ו/או החברות הקשורות אליהן.  

 

"מידע" – כל חומר ו/או מידע שמוצג באתר בכל מדיה ובכלל זה במלים, תמונות, ציור, שרטוט, רישום ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל.


 

מסירת מידע באמצעות האתר

הנך מאשר כי כל מידע שתמסור באמצעות האתר לקבוצת הכשרה ביטוח יימסר מרצונך ומהסכמתך המלאה וכי עצם הקלדת פרטי המשתמש באתר מהווה הסכמה ברורה לכך שהינך מתיר לקבוצת הכשרה ביטוח או למי מטעמה להשתמש בפרטים שמסרת, בכפוף לכל דין, לרבות הסכמתך לקבל דברי דואר בין בדואר רגיל, בין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת. המידע שקבוצת הכשרה ביטוח אוספת מהגולשים באתר מיועדת לשם פניית קבוצת הכשרה ביטוח לגולשים באתר לצורך הגשת הצעות והפקת תכניות ביטוח/טפסי התקשרות בכל הנוגע למגוון מוצרי קבוצת הכשרה ביטוח, כדי לאפשר לקבוצת הכשרה ביטוח להביא לידיעת לקוחותיה מידע על מוצרים ושירותים אשר לדעת קבוצת הכשרה ביטוח עשויים לעניין אותם, למטרות עיבודים סטטיסטיים, למטרת שיפור ו/או שינוי השירותים בניתנים באמצעות האתר ותכניו וכן לצורך טיפול בתביעות. הנך מסכים, כי המידע יימסר לצורך עיבודו, אחסונו ו/או לשם השלמתה שימושים כאמור לכל צד ש קבוצת הכשרה ביטוח תמצא לנכון, וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. כמו כן יימסר המידע לסוכן עמו בחרת להתקשר. כמו כן הינך מסכים כי המידע אשר נאסף באתר עבור שימוש קבוצת הכשרה ביטוח לרבות שימושן של כל החברות מ קבוצת הכשרה ביטוח

אם אינך מעוניין לקבל מידע על מוצרים ושירותים אשר לדעת קבוצת הכשרה ביטוח עשויים לעניין אותך, יהיה באפשרותך לבחור באפשרות הסרה מרשימת התפוצה בעת קבלת המידע כאמור.


 

מדיניות פרטיות ואבטחת מידע באתר 

בקבוצת הכשרה ביטוח מבינים כי שמירה על פרטיות מהווה גורם חשוב עבור המבקרים באתר זה. כמו כן השימוש באינטרנט חושף את המשתמש לסיכונים שונים הטבועים ברשת האינטרנט. למדיניות הפרטיות ואבטחת מידע באתר והסיכונים ראה מסמך מדיניות פרטיות ואבטחת מידע:

https://www.hcsra.co.il/Pages/PersonPolicy.aspx

מסמך זה סוקר, בין היתר, את האופן שבו משתמשת קבוצת הכשרה ביטוח במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר ומיהם המורשים לקבל מידע כאמור, את הסיכונים ואת האופן בו נוקטת קבוצת הכשרה ביטוח בכל הקשור להגנה בפני הסיכונים האמורים. תנאים אלה מהווים אף הם חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה והינך מתבקש לעיין במסמך זה.


מסמכי תכניות הביטוח/הפוליסות/תקנונים כתנאים מחייבים  

האתר כולל מידע כללי, חדשותי וכלכלי אודות קבוצת הכשרה ביטוח לרבות מידע אודות מגוון המוצרים והשירותים הנמכרים על-ידי קבוצת הכשרה ביטוח ("השירותים"). המידע הנכלל באתר קבוצת הכשרה ביטוח אינו מפרט את כל התנאים, הסייגים וההוראות החלים על המוצרים והשירותים המסופקים על-ידי קבוצת הכשרה ביטוח והוא מוצג באופן כללי בלבד. בהתאם לכך, יש להתייחס להוראות תכניות הביטוח/פוליסות הביטוח/התקנונים עצמם, וכן למוצרים הרלוונטיים והסכמי השירות, לפי העניין, והשימוש או הרכישה של אלה, בהם כפוף להוראות התנאים האחרים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסות/תכניות הביטוח/תקנונים, יקבע המידע הרשום בפוליסות/תכניות הביטוח/תקנונים, לפי העניין.

  

מצגים 

המשתמש מכיר בכך ומסכים כי האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו ו/או כל חומר או מידע שהגישה אליו נעשית באמצעות האתר, השירות המוענק באמצעות השימוש באתר והתוכנות העומדות בבסיסו, מוגשים ומועמדים לרשותו כמות שהם (AS IS) וכי בכפוף להסתייגויות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין לראות במידע המסופק באמצעות האתר משום מתן התחייבות ו/או מצג כלשהם, בין אם במפורש, מכללא או מכוח כל דין, כלפי המשתמש ו/או צדדיים שלישיים כלשהם, לרבות מצגים ו/או התחייבויות בנוגע לאיכותו, אמינותו, מידת הדיוק, השלמות ורמת העדכון של המידע האמור וכן שימושו המסחרי ו/או התאמתו למטרה מסוימת כלשהי.

הפרסום באתר איננו מהווה הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול, כלליים או המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים שלך לרכישה ו/או ביצוע פעולות ו/או עסקאות, ואין בהם משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתך העצמאי. לפני ביצוע כל עסקה, השקעה ונטילת חבות כספית מכל סוג שהוא, בהסתמך על מידע המצוי באתר, קבוצת הכשרה ביטוח ממליצה  למשתמש להיוועץ ביועץ מקצועי מוסמך בתחום הרלוונטי

קבוצת הכשרה ביטוח לא תחוב בכל אחריות מכל סוג שהוא לגבי החלטות ו/או פעולות עסקיות, כלכליות ו/או כספיות אשר יקבל ו/או יעשה המשתמש בהסתמך על מידע המסופק על-ידי ובאמצעות האתר.

המשתמש מסכים, מצהיר ומתחייב במפורש ליטול על עצמו בלבד את כל האחריות לרבות כל סיכון אפשרי הנובעים מכל שימוש שייעשה באתר.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ו כל גוף  מ קבוצת הכשרה ביטוח ו/או החברות הקשורות שלהם ו/או עובדיהם, בעלי המניות שלהם, סוכניהם, ספקי התוכן השונים או מעניקי הרישיונות השונים הקשורים לאתר ולתוכנו, עושים כל שביכולתם לוודא את תקינות ורצף פעולתו של האתר וכן את איכותו, אמינותו, שלמותו ורמת הדיוק והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר, אולם הם אינם יכולים, מבטיחים או מתחייבים לערוב לכך שהתקינות ו/או רציפות פעולתו של האתר ושל המידע ו/או השירות הניתנים באמצעותו, יהיו חופשיים ו/או חפים מהפרעות ו/או שגיאות, כמו גם לתוצאות שיושגו כתוצאה מהשימוש באתר ו/או למידת הדיוק ו/או רמת העדכון של תוכנו של האתר ו/או של כל מידע המאוחסן באתר או שניתנת אליו גישה באמצעות האתר.

ההחלטה להשתמש באתר והאחריות על תוצאות השימוש בו הנה על המשתמש בלבד, ו קבוצת הכשרה ביטוח לא תישא בשום אחריות בגין נזק, הפסד או אובדן כלשהו, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא לשימוש באתר, לעיכוב בשימוש בו, או לאי-יכולת להשתמש בו מכל סיבה שהיא.


 

הגבלת אחריות 

המשתמש מצהיר בזאת ומסכים כי קבוצת הכשרה ביטוח ו/או כל חברה מ קבוצת הכשרה ביטוח ו/או כל גוף או אדם הקשורים ו/או מעורבים ביצירת, הפקת או הפצת האתר ותוכנו יהיו פטורים מכל אחריות וחבות תחת כל עילה משפטית שהיא, בקשר לכל נזק, פגיעה, הפסד או הוצאה, ישירים או עקיפים, משניים, מיוחדים או תוצאתיים, הקשורים בקבלת המידע המצוי באתר, ו/או השירותים הניתנים באמצעות האתר ו/או בשימוש באתר או חוסר היכולת להשתמש באתר, לרבות אך לא רק, אובדן נתונים או רווחים, שייגרמו כתוצאה מכל כשל, שגיאה, שיבוש השמטה, הפרעה, מחיקה, פגם, איחור או עיכוב של כל פעולה או העברת נתונים, נזקי חומרה ו/או תוכנה הנובעים מוירוסים כלשהם, נתק תקשורת כלשהו, גניבה, השמדה, קיום גישה בלתי חוקית לכל מידע המצוי באתר, ו/או לכל שינוי או שימוש בנתונים ובמידע המצויים באתר ו/או כל התנהגות פוגעת ו/או בלתי חוקית של משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים כלשהם, וכי כל אחריות ו/או סיכון בקשר עם כל האמור לעיל יחולו על המשתמש בלבד. המשתמש מבין ומסכים כי כל האמור לעיל חל לגבי כל תחולתו ותוכנו של האתר. 

שיפוי

המשתמש באתר מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את קבוצת הכשרה ביטוח ו/או כל חברה מ קבוצת הכשרה ביטוח, מנהלים, נושאי משרה בהם, בעלי מניותיהם, עובדיהן, סוכניהן, והבאים מכוחם כנגד כל תביעה, דרישה והוצאה, לרבות שכ"ט עו"ד, הנובעים מכל שימוש שיעשה המשתמש באתר בניגוד לתנאי השימוש.

 

העלאת מידע לאתר 

בנוסף להגבלות אחרות המפורטות בתנאי שימוש אלה, אתה מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר כמפורט להלן:

העלולים להשפיע על הביצועים או התפקוד של המערכות, השירותים או האתר של קבוצת הכשרה ביטוח או המפריע או המונע או המגביל מאחרים את השימוש באתר;

האסורים לפרסום או לשימוש ו/או הם בגדר איום, פגיעה העלבה, הוצאת דיבה, השמצה או ביטוי פוגעני אחר;

הם בגדר דברים העלולים לעודד לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק, או עלולים לעורר אחריות משפטית;

העלולים להפר זכויות קניין של אחר, כולל, בלי הגבלה, זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;

הכוללים וירוס, סוס טרויאני, תולעת, פצצות זמן או רוטינות או תוכנה אחרת העלולים לגרום נזק, הפרעה, יירוט או הפקעה לכל מערכת, לאתר או למידע או הפוגע בזכויות הקניין הרוחני של אחר.

הכוללים פרסומות מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש של קבוצת הכשרה ביטוח.

כוללים מידע כוזב או מטעה.

 כמו כן הינך מסכים:

שלא תשתמש ולא תבקר בכל שירות, מידע,יישום או תוכנה הזמינים דרך אתר האינטרנט באופן שלא הורשה במפורש על-ידי קבוצת הכשרה ביטוח.

שלא תהיה רשאי למסגר או לנצל טכניקות מסגור כדי לצרף כל חלק או היבט של התוכן או המידע, ללא הסכמתה המפורשת בכתב של קבוצת הכשרה ביטוח.

שאין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר לרבות תוכנות מסוג Robots, Crawlers וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר ובכלל זה אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

כדי להתחזות ל קבוצת הכשרה ביטוח או לכל אחת מהחברות מ קבוצת הכשרה ביטוח לאחר או להתחפש (spoof) ל קבוצת הכשרה ביטוח או אחר.

לזייף כותרות או להערים באמצעים מזהים כדי להסוות את מקור התוכן המשודר באמצעות השירותים.

להציג באופן מטעה את קשריכם עם אדם או גוף.

בנוסף הנך מצהיר ומתחייב כי לא תעשה שימוש באתר שלא למטרותיו וכן לא תעשה בו שימוש לא חוקי ולמטרות פסולות, ובין היתר הנך מתחייב כי לא תעשה בו שימוש לצורך:

 • העלאת תכנים לאתר ו/או מידע שאין לך בהם זכות שימוש ו/או אינם שייכים לך ו/או שהם עלולים להפר זכויות קנייניות מכל מין וסוג שהוא (לרבות: זכות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, מדגמים, זכות לפרטיות וכיוצא באלה).
 • הפרעה, שיבוש, הגבלה או מניעת השימוש באתר, בין למפעילת האתר ובין למשתמשים אחרים.
 • העלאת תכנים ו/או מידע במטרה לפרסם (ואף לא למטרות רווח).
 • העלאת תכנים ו/או מידע שיש בו כדי לפגוע, להעליב, להוציא דיבה, להשמיץ, לאיים, או שהוא עלול להוות חומר פוגעני, וולגרי, או פורנוגרפי או שהוא אסור בפרסום או לשימוש.
 • העלאת תכנים ו/או מידע שאינם מדויקים ו/או כוזבים ו/או מסולפים ו/או מטעים ו/או שקריים.
 • העלאת תכנים ו/או מידע שיש בו כדי להזיק לאתר ו/או למשתמשים אחרים, כגון תוכנות מזיקות, שורות קוד, וירוסים, "סוס טרויאני" או כל תוכנה אחרת שיש בה כדי לפגוע במהלך התקין של האתר ו/או השימוש בו ו/או השימוש למשתמשים אחרים ו/או שעלול לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשים בו ו/או לציוד ולמחשבים.
 • לשבש ו/או להאט ו/או למנוע תקשורת בין האתר לבין המשתמשים בו ו/או לכל צד שלישי אחר ו/או תקשורת בתוך האתר עצמו ו/או את מהלכו התקין של האתר.
 • קבלת מידע שאינך מורשה לצפות בו ו/או כניסה לא חוקית לאזורים ו/או חלקים באתר שאינך מורשה להיכנס אליהם ו/או קבלת מידע ממחשבים אחרים ו/או משתמשים אחרים (לרבות מידע אישי, סיסמאות ודוא"ל).
 • שימוש ברובוטים או תוכנות טקסט אחרות מכל מין וסוג שהוא, לרבות כאלה שנועדו לשם הכנסת מידע ו/או קבלת מידע באופן אוטומטי.
 • לפעול בשם אחרים או להתחזות לאדם אחר.
 • לשדל, לסייע או לעזור לאחר על מנת לעשות כל פעולה שאיננה מורשית באתר, לרבות הפעולות המנויות לעיל.

הינך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים בפרסומים אלקטרונים וכיו'ב, לכל מטרה בין מסחרית ובין שאינה מסחרית שאינה לצורך שימוש אישי ופרטי.

. ידוע לך ומוסכם עליך כי מבלי לגרוע מכל זכות המוקנות ל קבוצת הכשרה ביטוח על-פי תנאי שימוש אלה, קבוצת הכשרה ביטוח שומרת לעצמה את הזכות לערוך, להסיר ולסרב להעלות לאתר כל מידע שלפי שיקול דעתה הבלעדי של קבוצת הכשרה ביטוח מפר את תנאי השימוש.

בהעלותך מידע, מסמכים או הודעות לאתר ("התקשורת") אתה מעניק בזאת ל קבוצת הכשרה ביטוח רישיון בלתי מוגבל ובלתי חוזר לעשות בתקשורת כל שיידרש לפי שיקול דעתה הבלעדי של קבוצת הכשרה ביטוח כדי להשיג את המטרות החוקיות שלשמן הועלתה התקשרות לאתר, בכפיפות להוראות תקנון זה. אתה מוותר בזאת, על כל טענה או תביעה כנגד קבוצת הכשרה ביטוח בגין הפרת זכויות קניין ופרטיות בכל הנוגע לתקשורת, אלא אם תוכח התרשלות קבוצת הכשרה ביטוח בביצוע חובותיה הנובעות מתקנון השימוש.


קישורים של צד שלישי

קישורים יוצאים. אתר האינטרנט עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט ולמשאבים של צד שלישי (אשר ייקראו ביחד להלן "אתרים מקושרים"). אתרים מקושרים אלה ניתנים אך ורק לנוחיותך ולא כהמלצה של קבוצת הכשרה ביטוח לגבי תוכנם של אתרים מקושרים כאלה. קבוצת הכשרה ביטוח אינה מייצגת ואינה אחראית לנכונות, הדיוק, רמת הביצועים או האיכות של כל תוכן, תוכנה, שירות או יישום הנמצאים באתר מקושר כלשהו. קבוצת הכשרה ביטוח אינה אחראית לזמינות של האתרים המקושרים או לתוכנם או פעילויותיהם של אתרים כאלה. אם תחליט לבקר באתרים מקושרים, אתה עושה זאת באחריותך בלבד. בנוסף, שימושך באתרים מקושרים כפוף לכל מדיניות ותנאי שימוש החלים, לרבות מדיניות הפרטיות של האתר המקושר. 

קישורים נכנסים. קישור לכל דף של אתר האינטרנט מלבד  http://www.ildinsur.co.il באמצעות קישור טקסט פשוט אסור בהחלט בהיעדר הסכם קישור נפרד עם קבוצת הכשרה ביטוח. נאסר על כל אתר אינטרנט או כלי אחר המכיל קישור לאתרhttp://www.ildinsur.co.il  או לכל דף הזמין בתוכו (א) להעתיק תוכן, (ב) להשתמש בדפדפן או בסביבת שוליים מסביב לתוכן, (ג) לרמוז בכל צורה כי  כל אחת מחברות קבוצת הכשרה ביטוח ממליצה עליו או על מוצריו, (ד) לתת מצג-שווא בנוגע לכל מצב עובדתי, לרבות בנוגע ליחסיו עם קבוצת הכשרה ביטוח (ה) להציג מידע כוזב אודות מוצרים או שירותים של קבוצת הכשרה ביטוח וכן (ו) להשתמש בכל סמל או סימן של  כל חברה  מקבוצת הכשרה ביטוח ללא רשות מפורשת בכתב של קבוצת הכשרה ביטוח.cookies

"Cookie" הוא קובץ טקסט קטן אשר מועבר למכשירך על ידי שרת אינטרנט. קובץ זה אינו מהווה תוכנת מחשב ואין בו את היכולת לקרוא את המידע המצוי בו, או לבצע פעילות כלשהי על גביו. מטרת השימוש ב-Cookies היא בכדי ששרתי החברה יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות כאשר אתה חוזר ומשתמש באילו מהשירותים וכאשר הינך מבקר באתרים אחרים.

בהסכמתך למדיניות זו הינך מתיר לחברה להשתמש במידע האגור ב-Cookies, ולזהותך על פיו.

 

במידה ותעדיף לחסום קבצי Cookies במהלך גלישתך באתר, יש באפשרותך לשנות את הגדרות הדפדפן בו אתה משתמש לאופן בו הוא יבקש את אישורך בכל פעם באופן פרטני, או לחילופין לסרב להם באופן גורף. היה ואינך יודע כיצד לעשות זאת, יש באפשרותך לבדוק את סדר התהליך בלשונית העזרה של הדפדפן בו אתה משתמש. שים לב כי אם תשבית את קבצי ה-Cookies יתכן כי הדבר יהווה פגיעה במתן שירותים ונתונים אחרים אודות העדפותיך והרגלי הגלישה שלך, ובדרך זו להשפיע על הפעילות (לרבות זמינות) של האתר.


הימנעות מהתחזות ו"פישינג"

 • ככל שלצורך שימושכם באתר יהיו ברשותכם שם משתמש וסיסמה נא וודאו כי הם יהיו לשימושכם האישי בלבד לצורך הזדהות ושימוש אישי באתר ולא להעבירם לצד שלישי .
 • אם איבדתם את הסיסמא או העברתם אותה לאחר, אנא בצעו החלפת סיסמא.
 • הימנעו מכניסה לאזור האישי באתר מרשתות אינטרנט ציבוריות או רשתות שאינן מאובטחות.
 • וודאו שהמחשב או הטלפון שמהם אתם גולשים באתר מכיל תוכנת אנטי וירוס עדכנית ומערכת הפעלה המעודכנת בהתאם להגדרות היצרן.
 • החברה לעולם לא תפנה ללקוחותיה בדוא"ל או ב SMS בבקשה למסור פרט אישי או מזהה אחר, לרבות פרטי אשראי באמצעות המייל.  
 • לכן אין להיענות בדוא"ל או ב SMS לכל בקשה מסוג זה המתקבלת "בשם החברה" ואין למסור את כל פרט מזהה אחר לאף גורם.
 • אם קיבלתם הודעה "דחופה" המורה לכם למסור את פרטים אישיים שלכם, תוך איום בפגיעה בשירות במידה ולא תמסרו את הפרטים, זוהי הודעה חשודה ואסור לכם להיענות לה. בדקו את הכתובת שממנה הגיעה ההודעה ודווחו לנו ללא דיחוי על ההודעה החשודה לכתובת מייל.
 • במידה ומסרתם באתר המתחזה מידע הקשור לחשבון בנק או כרטיס אשראי, יש ליידע את הבנק או את  חברת האשראי ולקבל מהם את הנחיותיהם.
 • החברה מקפידה לבצע רישום מפורט של הפעולות המבוצעות באתר ולשמור אותן לאורך זמן. כמו כן מופעלים בחברה אמצעי ניטור, בקרה והקלטה שמאפשרים איתור פעולות חריגות ותחקורן בהתאם לדרישות החוק. אם אתם חושדים כי נפלתם קורבן להונאה בשמה של החברה, נוכל לנסות לתחקר ולפעול להסרת האיום. 


קניין רוחני

האתר מכיל חומרים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות, לרבות תוכן, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוסיקה וקול, אשר חלקם בבעלות קבוצת הכשרה ביטוח וחלקם בבעלותם של צדדים שלישיים. יתרה מזאת, כל האתר, על כל תוכנו מוגן באמצעות זכות יוצרים כיצירה שלמה. המשתמש אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה, להשתמש באתר או בכל חלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר כולו, או חלקו למטרה כלשהי, זולת זו שלשמה נועדו. המשתמש רשאי להעביר נתוני מידע מהאתר אל המחשב שלו (download) "שליפה" לצורך שימושו האישי בלבד.

למעט שליפה לצורך שימושו האישי של המשתמש כאמור ו/או בהתאם למותר במפורש עפ"י דיני זכויות היוצרים, אין המשתמש רשאי לבצע כל העתקה, הפצה, שידור, העברה, פרסום או ניצול מסחרי אחר של נתוני מידע שהועברו מהאתר אל מחשבו, ללא אישור מראש ובכתב מאת קבוצת הכשרה ביטוח, או בעל זכויות היוצרים במקרה ואין זו קבוצת הכשרה ביטוח. בכל מקרה שבו המשתמש העתיק, הפיץ, שידר, העביר, פרסם או ניצול מסחרי אחר של נתוני המידע שהועברו מהאתר אל מחשבו, באופן חוקי, ביצע אין המשתמש רשאי לשנות, או למחוק את שמו של בעל זכות היוצרים במידע האמור, סימני מסחר או סימני הגנת זכויות היוצרים המופיעים על גבי המידע האמור. המשתמש מכיר בכך שאין בביצוע שליפה ו/או כל פעולה חוקית אחרת באתר בכדי להקנות לו זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל.


 

שינוי באתר/שינוי בתנאי השימוש

קבוצת הכשרה ביטוח רשאית בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות ו/או להפסיק את מתן השירות או אפשרות השימוש באתר ו/או כל חלק מהם לרבות בכל הקשור לתוכן האתר ו/או השירות, השעות בהן ניתן להשתמש באתר ו/או את השירות או הציוד הדרוש לשם קבלת גישה לאתר ו/או לצורך השימוש בו. 

כן, רשאית קבוצת הכשרה ביטוח, בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לשנות, לתקן כמו גם לבטל את ההוראות והתנאים האמורים או כל חלק מהם, או להוסיף ולכלול במסגרת תנאי שימוש אלה הוראות ותנאים חדשים לפיהם יינתן למשתמש השירות ו/או יתאפשר השימוש באתר.

מובהר בזאת, כי שינויים, תיקונים, ביטולים או תוספות כאמור יכנסו לתוקף מיד עם מתן הודעה על כך אשר תינתן באמצעות האתר או תוך שימוש בדואר אלקטרוני או רגיל או בכל דרך אחרת בה תבחר קבוצת הכשרה ביטוח להביא את ההודעה האמורה לידיעתו של המשתמש. כל שימוש באתר ע"י המשתמש, אחרי קבלת ההודעה כאמור, יחשב כהסכמה של המשתמש לשינויים, תיקונים, ביטולים או תוספות האמורים. יש לעקוב אחר עדכונים.


 

מסמך כתוב

אתה רשאי לשמור תנאי שימוש אלה בכתב על-ידי הדפסתם ושמירת עותק מהם ואתה מוותר על כל דרישה אחרת להוכחת תנאי שימוש אלה באמצעות מסמך כתוב.

 

הגבלת היקף השימוש

העסקאות המוצעות באתר אינן מיועדות לקטינים ולמי שאינו אזרח ישראלי.

כפיפות לחוקי מדינת ישראל ושיפוט בישראל

תקנון זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל עניין העולה מתקנון זה לרבות בגין רכישת כל מוצר באמצעות אתר זה, תהיה נתונה לבתי המשפט בישראל בלבד.

 

​שימוש בסיסמאות

השימוש באינטרנט לצורך צפייה במידע אישי חושף את המשתמש לסיכונים הנובעים ממבנה רשת האינטרנט ומהשימוש במחשב אישי ו/או כל ציוד קצה אחר המאפשר התחברות לרשת ("מחשב אישי"). במידה ולצורך רכישת שירות ניתן לך שם וסיסמא עליך לשמור על הסיסמאות ושאר אמצעי אבטחת המידע בסודיות מוחלטת ולמנוע כל שימוש בלתי מורשה בהם ו/או במחשבך האישי.

 

Powered by אלעד מערכות
לשיחה עם נציג שרות
חייג: 3453*