מילון מונחים
דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מידע שימושי לשירותך, לדעת כדי להיות בראש שקט

מידע זמין על כל סוגי הביטוחים, טפסים וכלים שימושיים לשרותך

מילון מונחים

במרכז המידע תוכלו למצוא את ההסברים אשר ייסיעו לכן בהבנת פוליסות הביטוח השונות

 

 

מילון מונחים

 
 • אובדן כושר עבודה
  ​מצב בו עקב מחלה או תאונה, מאבד העובד את היכולת להמשיך ולעבוד, באופן זמני או באופן קבוע. סיבות אלה מזכות את המוטב לקבל תגמולי ביטוח לפי הפוליסה, אם נכלל בה מרכיב של אובדן כושר עבודה.
 • אובדן מלא
  ​אובדן גמור. מושג המגדיר נזק לרכוש באופן מוחלט כך שאין אפשרות לשיקום הרכוש וחברת הביטוח תשלם למבוטח את מלוא סכום הביטוח בניכוי הסכומים שיש לה זכות לנקותם כגון: הפרשי פרמיות שטרם שולמו, השתתפות עצמית או העברת שרידי הרכוש לטובת חברת הביטוח.
 • אחוז החסכון בפוליסה מסוג "עדיף"
  ​היחס בין חלק הפרמיה המופנה לחסכון בעדיף יסודי ועוד חלק הפרמיה המופנית לחסכון טהור לבין סה"כ הפרמיה השוטפת ששולמה לפוליסה, ללא כיסויים נוספים לרבות הפרמיות ששולמו לסיכוני מוות, פרמיה שוטפת לחסכון, גורם פוליסה וגורם גביה.
 • אחריות לנזקי רכוש צד שלישי
  ​ביטוח המכסה את אחריותך כבעל רכב בכל מקרה שרכבך יגרום לנזק לרכוש של כל אדם (למעט בני משפחה מדרגה ראשונה) כתוצאה מרשלנות שלך או של הנוהג ברכבך.
 • אחריות מעבידים
  ​המחוקק הטיל על המעביד חובות שונות לצורך הגנה על עובדיו. האחריות הינה רחבה וכוללת מקרי חבלה, תאונה או מחלה שאירעו לעובד תוך כדי ו/או עקב העבודה.
 • בונוס / מאלוס
  ​חסכון נוסף שנצבר לזכות או לחובת הפוליסה, בפוליסה משתתפת ברווחי תיק השקעות הכוללת חסכון. סכום זה נכלל בדווח ערך הפדיון ובדווח הערך המסולק של הפוליסה.
 • ביטוח אובדן כושר עבודה
  ​ביטוח שבו מקבל עליו המבטח לפצות את המבוטח בפיצוי חודשי מוסכם אם נגרם לו אובדן כושר עבודה עקב תאונה או מחלה, בהתאם להגדרה הרשומה בפוליסה. הפיצוי משולם במקרה שהמבוטח אינו כשיר, מחמת תאונה או מחלה, לעבוד בעבודתו או בעבודה דומה ומתום תקופת ההמתנה כנקוב בפוליסה.
 • ביטוח גימלא
  ​בכל סוגי הגמלאות משלם המבוטח פרמיות לצבירת ערך חסכון שישמש לתשלום גמלא חודשית בתום תקופת הביטוח. עם הגיע המבוטח לגיל תום הביטוח, החברה תשלם למבוטח גמלא חודשית במשך כל ימי חייו, כאשר בכל מקרה מובטח תשלום של מינימום מספר גמלאות, בהתאם לתנאי הפוליסה.
 • ביטוח הגנה משפטית
  ​באם תתבע בהליך פלילי עקב תאונת דרכים בה נפגע אדם ,חברת הביטוח תעמיד לרשותך עו"ד אשר יגן עליך עד סכום הביטוח הנקוב בפוליסה.
 • ביטוח חובה
  ​כשמו כן הוא, ביטוח שיש חובה לעשותו על פי החוק כגון: ביטוח חובה לרכב.
 • ביטוח חסר
  ​כאשר סכום הביטוח הרשום בפוליסה נמוך מערך הרכוש בפועל ונגרם למבוטח נזק, הוא יקבל רק פיצוי יחסי, על פי היחס שבין סכום הביטוח המצוין בפוליסה לבין ערך הרכוש בפועל. כלומר, אם ביטחתם רכושכם רק ב - 80% מערכו בפועל - תקבלו פיצוי יחסי של 80% מערך הנזק.
 • ביטוח יתר
  ​כאשר סכום הביטוח הרשום בפוליסה גבוה מערך הרכוש בפועל, על פי החוק יגיע למבוטח החזר פרמיה.
 • ביטוח כל הסיכונים
  ​כיסוי שניתן לכל אירוע תאונתי פיזי לרכוש מלבד חריגים המפורטים בתנאים הכלליים ו/או ברשימה לפוליסה.
 • ביטוח כפל
  מצב בו קיים ביטוח לרכוש מסוים ביותר מחברה אחת ובתקופות חופפות. במצב כזה במקרה של נזק, כל חברה מבטחת תשלם את סכום הנזק על פי היחס שלה בסכום הבטוח.
 • ביטוח לכל החיים
  ​תכנית ביטוח המשלבת ביטוח למקרה מוות וחסכון. הביטוח הנו עד גיל 95. סכום הביטוח ישולם לאחר פטירתו של המבוטח ללא תלות בגילו בזמן הפטירה. בתכנית זאת המבוטח משלם פרמיה לכל ימי חייו וקיימת אופציה לשלם את הפרמיה עד גיל מסוים ולאחר מכן המבוטח יהיה פטור מתשלום פרמיות וימשיך להיות מבוטח.
 • ביטוח מוות מתאונה
  ​תוכנית שמבטיחה תשלום סכום ביטוח נוסף אם מותו של המבוטח נגרם עקב תאונה.
 • ביטוח מעורב
  ​תכנית זו משלבת ביטוח למקרה מוות וחסכון. סכום הביטוח ישולם באחד משני המקרים (לפי המוקדם מביניהם):
  • פטירת המבוטח במהלך תקופת הביטוח
  • תום תקופת הביטוח
 • ביטוח מעורב זמן פירעון קבוע – זפ"ק
  ​תוכנית זו מורכבת מחסכון וריסק  (התוכנית מתאימה בעיקר לחסכון עבור ילדים לרכישת השכלה גבוהה או לכל מטרה אחרת) אם המבוטח נפטר במהלך תקופת הביטוח, תשלום הפרמיות יפסק והמוטב יקבל את מלוא סכום הביטוח בתום תקופת הביטוח. תוכנית זאת, נקראת גם "הכשרה להשכלה גבוהה".
 • ביטוח מקיף לרכב
  ​ביטוח לרכב במקרה של נזק תאונתי מלא או חלקי ,אש,גניבה,פריצה ונזקי טבע(למעט רעידת אדמה). הביטוח מטפל גם בנזקים לרכוש ונזק לצד שלישי כתוצאה מפגיעת רכבו של בעל הפוליסה
 • ביטוח משכנתא
  ת זו סכום הביטוח יורד לאורך תקופת הביטוח. בהתאם לירידה ביתרת ההלוואה בלוח הסילוקין. במות המבוטח, החברה תשלם למוטב, הבנק, את יתרת חוב ההלוואה וסכום הביטוח הנותר ישולם למוטבים. תכנית זו נקראת הכ"י למשתכן והכ"י-1 למשכנתא.​
 • ביטוח עדיף
  ​פוליסות לביטוח חיים, המשלבות בין חסכון לריסק בהתאם לתמהיל שבחר המבוטח. חלק מהפרמיה מיועד לצורך רכישת ריסק, בעוד חלק אחר מופנה לצורך צבירת חסכון. תכניות עדיף מיועדות למנהלים, לעצמאים ולפרט.
 • ביטוח עדיף – קצבה / עדיף קצבה פלוס / עדיף קצבה לעצמאים
  ​פוליסת קצבה המשלבת ביטוח למקרה מוות וחסכון בהתאם לתמהיל שקבע המבוטח. בהגיע המבוטח לגיל הזכאות תשולם קצבה חודשית בהתאם לתנאי הפוליסה.
 • ביטוח רדיו
  ​מכסה את הרדיו שבמכונית כנגד אש ופריצה לרכב וגניבת הרדיו.
 • ביטול השתתפות עצמית בנזקי צד שלישי
  ​באם רכבך פגע ברכב אחר ותתבע על כך,תשוחרר מהצורך לשלם השתתפות עצמית בעקבות הנזק שנגרם בתנאי שסכום הנזק גדול מסכום ההשתפות העצמית.
 • בסט אינווסט
  ​סדרה של מוצרים לחסכון והשקעה לטווח קצר וארוך המיועדת לפרט, עצמאים או מנהלים, כחסכון שוטף או כהפקדה חד פעמית עבור תכנית הון או קצבה.
 • בעל הפוליסה
  ​"אדם או תאגיד המתקשר עם המבטח בחוזה הביטוח ואשר שמו נקוב בפוליסה כבעל הפוליסה.בעל הפוליסה מתחייב בתשלום הפרמיות לביטוח והוא בעל הזכות לתת הוראות לשינויים בפוליסה."

 • בריאותית
  ביטוח לניתוחים, המעניק למבוטח תשלום פיצוי במקרה של ניתוח, בגובה הסכומים המצוינים ברשימת הניתוחים בפוליסה.
 • גבול אחריות
  ​סכום שנקבע בהסכמה מראש בין חברת הביטוח לבין המבוטח הקובע את הסכום המרבי שתשלם החברה בגין האחריות החוקית של המבוטח (בעיקר בביטוחי חבויות כגון: ביטוח צד שלישי, ביטוח חבות מעבידים, ביטוח חבות המוצר וביטוח אחריות מקצועית).
 • דורון פלוס
  ​תכנית זו דומה לתכנית ביטוח מעורב. אך למבוטח ישולם מענק בנוסף לסכום הביטוח, במהלך תקופת הביטוח במועד הזכאות.
 • דמי העברת מסלול
  בפוליסות המנופקות החל מ- 1.1.2004 העברת החיסכון המצטבר בין מסלולי ההשקעה השונים מעל 4 פעמים בשנה יחוייב בעל הפוליסה ו/או המבוטח לפי העניין בשיעור 0.25% מהחיסכון המועבר.​
 • דמי ניהול
  ​דמי ניהול בפוליסות שהונפקו החל משנת 2004 המנוכים מהפרמיה ומהחסכון המצטבר בהתאם למצוין בתנאי הפוליסה / דף פרטי הביטוח.
 • דמי ניהול חשבון/גורם פוליסה
  פרמיה שנתית נוספת לכיסוי ההוצאות בגין הגביה והטיפול השוטף.​
 • דמי ניהול מפרמיה
  ​סכומים המנוכים ע"י החברה מהפרמיה השוטפת בתכניות מסלולית למיניהן, בשיעורים המצוינים בתנאי הפוליסה / דף פרטי הביטוח.
 • דמי ניהול משתנים מהחיסכון המצטבר
  ​דמי ניהול המנוכים מהחסכון המצטבר בפוליסות המשתתפות ברווחי תיק השקעות ושהונפקו עד 31.12.2003, בהתאם לתנאי הפוליסה.
 • דמי ניהול קבועים מהחסכון המצטבר (מצבירה)
  ​המנוכים ע"י החברה מהחסכון המצטבר בכל מסלולי ההשקעה, בשיעורים קבועים המצוינים בתנאי הפוליסה / דף פרטי הביטוח.
 • דמים
  ​ פרמיה שנתית נוספת לכיסוי הוצאות בגין הגביה והטיפול השוטף בפוליסה.
 • דף הרשימה
  ​החלק של הפוליסה המודפס במחשב וכולל את פרטי הפוליסה הספציפיים כגון: שם המבוטח, כתובתו, תיאור הרכוש, סכומי ביטוח ותנאים מיוחדים.
 • הכ"י להשתלות
  ​כיסוי להשתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל שלא ניתנים בישראל עד לתקרות הנקובות בפוליסה.
 • הכ"י לילד
  ​בתכנית זו הילד הוא המבוטח. התכנית כוללת חיסכון וריסק והיא מסתיימת בגיל 65 של הילד. לילד יש אפשרות בבגרותו להגדיל באופן משמעותי את סכום הביטוח והחיסכון ללא תלות במצב בריאותו, במועדים קבועים מראש.
 • הכ"י סיעוד
  ​המעניק למבוטח פיצוי חודשי בהיות המבוטח בעל צורך סיעודי כמוגדר בפוליסה. סכום הביטוח ישולם בתשלומים מתום תקופת ההמתנה, לתקופה כפי שהוגדרה בפוליסה וכל עוד המבוטח במצב סיעודי.
 • הכי מוגן
  ​חבילה ביטוחית המעניקה בטחון למקרה מוות, נכות מתאונה, מוות מתאונה, גילוי מחלות קשות, הקדמת סכום ביטוח במקרה של מחלה סופנית ושחרור מפרמיה במקרה של אובדן כושר עבודה.
 • הנחת העדר תביעות
  ​מבוטח שלא תבע את חברת הביטוח בגין מקרי ביטוח, יוכל להנות מהנחה בפרמיה  עם חידוש הפוליסה.
 • הפול
  ​המאגר לביטוח רכב בישראל, המחויב לקבל כל מבוטח הפונה אליו בקשר לביטוח רכב. הפרמיות שגובה הפול גבוהות יותר מהמחירים המקובלים בחברות הביטוח.
 • הצעת ביטוח
  ​שאלון המנוסח על ידי חברת הביטוח ומהווה בסיס וחלק בלתי נפרד מפוליסת הביטוח. המבוטח נדרש לענות על כל השאלות בכתב בכנות ובאופן מלא ולאשר בחתימתו את אמיתות התשובות. אי מילוי הטופס בהתאם למפורט יכול להוות הפרה של "חובת הגילוי" מצד המבוטח. עצם מילוי הצעת ביטוח אינו הופך באופן אוטומטי את המציע למבוטח ועליו לקבל אישור בכתב מחברת הביטוח על קבלת הצעתו.
 • הקדמת סכום ביטוח במקרה של מחלה סופנית
  ​תכנית ביטוח המבטיחה תשלום מחצית סכום הביטוח למקרה מוות אם המבוטח חלה במחלה סופנית כמשמעה בתכנית הביטוח. לאחר התשלום הנ"ל יוקטן סכום הביטוח למקרה מוות בסכום ששולם.
 • הקטנת אובדן מוחלט ל 50%
  ​כיסוי זה מאפשר לקבל את מלוא ערך הרכב במקום לתקנו ,גם אם הנזק עומד על 50% ומעלה מערך הרכב ואין חובה על פי החוק להוריד את הרכב מהכביש.
 • הרחבת נזקי גוף בביטוח צד ג'
  ​למרות שפוליסת ביטוח חובה אינה מכסה אירוע שנגרם בעת פריקה וטעינה (לא היתה תאונת דרכים) הכיסוי זה כן ייתן פיצוי לצד שלישי במקרה של נזק גוף ,עד לסכום גבולות האחריות הנקובים בפוליסה.
 • השבת סכום הביטוח לקדמותו (כינון הפוליסה)
  ​לאחר שקרה מקרה ביטוחי, קטן ערך הרכוש המבוטח בסכום הפיצוי שקיבל המבוטח (בביטוחי רכוש), במידה והמבוטח שיקם את רכושו ועל מנת שיבוטח מחדש בערכו האמיתי, עליו לשלם פרמיה נוספת.
 • השתתפות מוגדלת בירידת ערך
  ​הפוליסה מכסה את ירידת ערכו של הרכב כתוצאה מתאונה לפי החלטת שמאי רכב,במקרה כזה תחול על המבוטח השתתפות עצמית בשעור 1.5% מערך הרכב.ניתן להגדיל את אחוזי ההשתתפות העצמית ובתמורה לקבל הנחה בפרמיה.
 • השתתפות עצמית
  ​הסכום הראשוני מכל נזק אותו נושא המבוטח על עצמו.
 • התיישנות
  ​תקופה שנקבעה בחוק שאחריה לא ניתן לתבוע את חברת הביטוח בגין מקרה ביטוח.
 • זיקת ביטוח
  ​תנאי בסיסי לקיומו של חוזה הביטוח - האינטרס שיש למבוטח בגין הנכס המבוטח.
 • חובת גילוי
  ​החובה למסור מידע מלא ואמיתי מצד המבוטח לחברת הביטוח בעיקר בעת עריכת הביטוח, מידע שיכול להשפיע על הסכמתה של חברת הביטוח לבטח את המבוטח וכן על תנאי הביטוח.
 • חודשית – הכנסה למשפחה
  ​תכנית לתשלום קצבה חודשית למקרה מוות.
  במות המבוטח ישולם למוטבים סכום חודשי שנקבע מראש החל ממועד פטירת המבוטח ובמשך תקופת התשלום שנקבעה בפוליסה.
 • חוק חוזה ביטוח
  ​חוק חוזה ביטוח התשמ"א-1981. חוק הבא להסדיר את זכויות היסוד וחובות המבוטח והמבטח בעת ההתקשרות ביניהם על ידי עריכת חוזה ביטוח.
 • חידוש הביטוח
  ​כל ביטוח שמסתיים תוקפו בתאריך המצוין בפוליסה, דורש חידוש הכרוך בהסכמה בין חברת הביטוח למבוטח לגבי חידושו.
 • חיתום
  ​בדיקת הסיכון המוצע בהצעת הביטוח וסיווגו על פי דרגת חומרתו. תוצאות החיתום עשויות לקבוע את נכונות המבטח לקבל את המבוטח בתנאים מסוימים או לדחותו.
 • חסכון מצטבר הוני
  ​ההוני שנצבר למבוטח נכון למועד הדו"ח ושישולם כסכום הוני / חד פעמי.
 • חסכון מצטבר לקצבה
  ​הצבירה למרכיב הקצבה אשר נצברה למבוטח נכון למועד הדו"ח ושתשולם בתום תקופת הביטוח כקצבה חודשית, בכפוף לתנאי הפוליסה.
 • חריג
  ​בכל פוליסה קיימים חריגים / סייגים המגדירים מה אינו מכוסה על פי תנאיה. על פי חוק, על הסייגים / חריגים להופיע בהבלטה או בצבע אחר משאר תנאי הפוליסה ולכן על המבוטח לקוראם בעיון רב.
 • טיפול עו"ד בתביעות צד ג
  ​באם נגרם לך נזק ע"י צד שלישי חברת הביטוח תעמיד לרשותך עו"ד על מנת שייתבע את הצד השלישי או את חברת הביטוח שלו.
 • ירידת ערך
  מצב בו נתון רכוש שניזוק באופן חלקי, תוקן וכתוצאה מכך הופחת שוויו.​
 • כינון אוטומטי

  כיסוי זה דואג שבמקרה של נזק ישארו סכומי הביטוח וגבולות האחריות כפי שהיו בעת עשיית הביטוח.​

 • כיסוי
  ​החלת הביטוח, היקפו, סכומי הביטוח, תנאיו, חריגיו וסייגיו.
 • כיסוי שבר שמשות ע"י אוטוגלס

  ​כיסוי המבטיח שרות החלפת שמשה שבורה ברכב ללא השתתפות עצמית . השרות ניתן באחת מתחנות השרות של חברת אוטוגלס.

 • כל חייך
  ​תכנית זו מבטיחה תשלום למבוטח במקרה שהמבוטח הוגדר כסיעודי. התשלום ישולם למבוטח מתום תקופת ההמתנה למשך תקופת התשלום שנקבעה בפוליסה.
 • כרטיס ירוק

  משרד המנפיק ביטוח לרכב ישראלי בחו"ל ורכב זר המגיע לארץ. מוגבל למדינות החברות במועדון זה.​

 • למענך
  ​ביטוח המעניק למבוטח פיצוי חודשי במקרה של אובדן היכולת לבצע פעולות יומיומיות בעבודות משק הבית, כתוצאה מתאונה או מחלה, בכפוף לתנאי הפוליסה. הפיצוי החודשי ישולם מתום תקופת ההמתנה וכל עוד נמשך אובדן היכולת ולכל המאוחר עד מועד תום תקופת הביטוח של התכנית. אובדן היכולת נקבע על פי מבחני אי-יכולת ביצוע פעולות יומיומיות בעבודות משק הבית.
 • מאלוס

  ​מבוטח שתבע את חברת הביטוח בשנת הביטוח הקודמת (בעיקר בביטוחי רכב), חייב בתוספת תשלום.

 • מדד

  ​מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או בהעדר פרסום שכזה, מדד המתפרסם על ידי גוף רשמי אחר שיבוא במקומו.

 • מדד יסודי

  ​מדד המחירים לצרכן האחרון הידוע ב-1 בחודש של תחילת הביטוח.

 • מוות מתאונה
  ​ביטוח נוסף למקרה מות המבוטח כתוצאה מתאונה בלבד.
 • מוטב

  ​המוטב הוא מי שזכאי לקבל את תגמולי הביטוח בעת קרות מקרה הביטוח. הוא האיש, או האישיות, שהמבטח חייב לשלם לו את סכום הביטוח, על פי תנאי הפוליסה, ושמו נקוב בפוליסה או בתוספת שלה כמוטב. המוטב נקבע על ידי בעל הפוליסה שרשאי לשנותו בכל עת במהלך חיי הפוליסה.

 • מוטב בלתי חוזר

  ​גוף או אדם הרשומים בפוליסת ביטוח חיים כמוטבים, ונקבעו בקביעה בלתי חוזרת, דהיינו - לא ניתן לשנות רישום זה ללא אישורם בכתב, בניגוד למוטב רגיל שבעל הפוליסה יכול לשנותו על פי רצונו מעת לעת.

 • מוסך הסדר

  ​מוסך של חברת הביטוח עימו יש הסדר לתיקון הרכב. תיקון הרכב במוסך זה אינו כרוך בתשלום עלות התיקון, למעט תשלום השתתפות עצמית על ידי המבוטח.

 • מחלות קשות
  ביטוח למקרה גילוי מחלות קשות. עם גילוי המחלה ישולם סכום הביטוח כמוגדר בפוליסה. תכנית זו נקראת: "בריאות ב"ר", "בריאות פלוס", "גילוי מחלות קשות".​
 • מיגון

  ​אמצעים שמחוייב המבוטח לנקוט על פי דרישת חברת הביטוח, להגנת רכוש ואשר קיומם והפעלתם מהווים בדרך כלל תנאי מוקדם לקיום הכיסוי הביטוחי.

 • מסלול השקעה
  כספי החסכון מושקעים במסלולי השקעה שונים המאופיינים ברמות סיכון שונות. המסלולים הקיימים: מנייתי, אג"ח ממשלתי, מט"ח וכללי, בכפוף לתנאי הפוליסה ונספחי השקעות.​
 • מסלולית / מסלולית ירדן / שי
  ​פוליסת ביטוח חיים משולבת עם חסכון. כספי החסכון מושקעים במסלולי השקעה על פי בחירה של בעל הפוליסה או המבוטח, לפי עניין.

  קיימות מספר סוגי פוליסות מסלולית: מסלולית מנהלים, לעצמאים, לפיצויים ואישית (אישית לא מוכרת כקופת גמל) מסלולית ירדן מנהלים, ירדן לעצמאים וירדן אישית (ירדן אישית לא מוכרת כקופת גמל) שי מנהלים, לעצמאים, לפיצויים ואישית (שי אישית לא מוכרת כקופת גמל).
 • מקרה ביטוח

  ​מקרה בלתי צפוי אשר בהתקיימו כפי שהוגדר בפוליסה מקנה למבוטח זכות לקבלת תגמולי ביטוח על פי הפוליסה.

 • מקרה הביטוח
  ​המאורע כמוגדר בפוליסה (כגון: מקרה מוות, ניתוח, סיעוד, נכות, מחלה קשה וכו' לפי העניין), אשר התרחשותו מזכה את המוטב או המבוטח לפי העניין בקבלת תגמולי הביטוח.
 • משכורת מבוטחת
  ​משכורתו החודשית של המבוטח בגינה משולמת הפרמיה (פירוט המשכורת המבוטחת ופירוט ההפקדות מאפשרות לעמית השכיר לוודא כי הפקדותיו והפקדות מעבידו עוברות באופן חודשי ורציף לקופת הביטוח).
 • משפחה בטוחה

  ​פוליסה לביטוח תאונות הכוללת את הכיסויים: מוות מתאונה, מוות כתוצאה מתאונה, שברים, כוויות, פיצוי יומי בגין אשפוז בבית חולים, פיצוי בגין מצב סיעודי.

 • נזק חלקי

  ​כאשר הנזק הנגרם לרכוש המבוטח אינו נזק מוחלט וניתן לשקם את הרכוש הניזוק, בניגוד למוגדר באובדן מלא.

 • נזק תוצאתי

  ​הנזק הנוסף הנגרם בעקבות הנזק לרכוש, לדוגמא כאשר מפעל ניזוק ואין אפשרות להמשיך בפעולות ייצור ומכירה - אז נגרם נזק של אובדן רווחים, או כאשר דירה מושכרת נשרפת - נגרם נזק של אובדן שכר דירה ששולם מראש.

 • נכות מקצועית
  ​תכנית דומה לנכות רגילה, אולם סכום הביטוח ישולם במקרה שנשלל מהמבוטח באופן תמידי ומוחלט היכולת לעסוק בעיסוק סביר אחר בהתאם למוגדר בפוליסה.
 • נכות מתאונה
  ​ביטוח נוסף למקרה נכות צמיתה, מלאה, או חלקית מתאונה בלבד. שיעור התשלום למבוטח מסכום הביטוח נקבע בהתאם לאחוזי הנכות כמוגדר בפוליסה.
 • נכות רגילה
  ​כיסוי בו ישולם סכום הביטוח בתשלום חד פעמי במקרה והמבוטח יאבד באופן מוחלט ותמידי את כושר העבודה ולא יוכל לעסוק בשום עיסוק אחר.
 • נכות רגילה
  ​כיסוי בו ישולם סכום הביטוח בתשלום חד-פעמי במקרה שהמבוטח יאבד באופן מוחלט ותמידי את כושר העבודה ולא יוכל לעסוק בשום עיסוק סביר אחר בהתאם למוגדר בפוליסה.
 • נספח הוני
  ​יעוד חלקי או מלא של הזכויות בתכנית הקצבה לסכום הוני חד פעמי.
 • נספח קצבה
  ​יעוד חלקי או מלא של הזכויות בתכנית הונית לטובת מסלול קצבה, כך שבתום תקופת הביטוח יימשכו כספים אלו בדרך של קצבה חודשית
 • סוקר ביטוח

  ​מומחה שנשלח מטעם חברת הביטוח מעת לעת כדי לאתר את הסיכונים הספציפיים, להעריך את הרכוש ולהציע המלצות לשיפור המיגון.

 • סך ערך מסולק
  ​סכום החסכון שיהיה במועד סיום תקופת הביטוח, ללא המשך תשלומים לפוליסה. בפוליסה מסוג "מעורב"- סכום החסכון שיהיה במועד סיום תקופת הביטוח, ללא המשך תשלומים לפוליסה וסכום ביטוח החיים למקרה פטירה לפני מועד סיום תקופת הביטוח. בפוליסות מסוג "גמלא"- סכום הגמלא החודשית, שתהיה במועד סיום תקופת הביטוח, ללא המשך תשלומי לפוליסה.

  בביטוח מנהלים – סכום הביטוח המוקטן בפוליסה הכולל מרכיב חסכון במקרה של הפסקת תשלום הפרמיות כתוצאה מעזיבת עבודה.
 • סכום ביטוח

  ​סכום הביטוח שישלום בקרות אירוע הביטוח - מקרה מוות נכות או מחלה קשה וכד'.

 • סכום ביטוח (ביטוח אלמנטרי)

  ​הסכום בו מעריך המבוטח את רכושו לצורך הביטוח. סכום זה מהווה גבול אחריות לכיסוי נזקי הרכוש על פי הפוליסה ומהווה בסיס לחישוב ביטוח חסר.

 • סכום ביטוח למקרה הביטוח
  ​סכום הביטוח שישולם בקרות אירוע הביטוח – מקרה מוות, נכות או מחלה קשה וכד'.
 • סל תרופות
  ​כיסוי לרכישת תרופות שאינן נכללות בסל הבריאות הממלכתי עד לתקרה הנקובה בפוליסה.
 • סרטני נשים – פיצוי חודשי
  תכנית ביטוח לנשים למקרה גילוי מחלת סרטן השד ו/או הרחם. עם גילוי המחלה ישולם פיצוי חודשי שנקבע בפוליסה לתקופה שלא תעלה על 12 חודשים.​
 • עדיף הוני / פלוס פרט / עצמאי / מנהלים
  ​פוליסה הונית המשלבת ביטוח למקרה מוות וחסכון בהתאם לתמהיל שקבע המבוטח. בהגיע המבוטח לגיל הזכאות ישולם החיסכון כסכום חד פעמי בהתאם לתנאי הפוליסה.
 • ערך מוסכם

  ​סכום פיצוי מוסכם במקרה של אובדן או נזק שנקבע מראש בין המבוטח לחברת הביטוח. מקובל בדרך כלל בביטוח יצירות אמנות שקיים קושי להעריכם.

 • ערך פדיון לפרט
  ​הערך הכספי שנצבר למבוטח בפוליסת פרט, בהתאם לתנאי הפוליסה.
 • ערך פדיון מנהלים
  ​הערך הכספי שנצבר למבוטח בביטוח מנהלים, במקרה של עזיבת עבודה, בהתאם לתנאי הפוליסה.
 • ערך פדיון פיצויים (כולל מעביד נוכחי)
  ​ערך פדיון מנהלים בגין הפרשות המעביד (לרבות מעביד נוכחי) למרכיב הפיצויים.
 • ערך פדיון תגמולי מבוטח עצמאי
  ​הערך הכספי שנצבר למבוטח במעמד עצמאי, בהתאם לתנאי הפוליסה.
 • ערך פדיון תגמולי מבוטח שכיר
  ​ערך פדיון מנהלים בגין הפרשות העובד למרכיב התגמולים.
 • ערך פדיון תגמולי מעביד
  ​ערך פדיון מנהלים בגין הפרשות המעביד למרכיב התגמולים.
 • פוליסה

  ​מסמך חוזי בין מבטח למבוטח המכיל את התחייבותו של המבטח אשר לחובת התגמול שהוא נטל עליו, על הפסדים או נזקים שייגרמו למבוטח או שהמבוטח גרם לצד שלישי עקב סיכונים המפורטים באותו מסמך, בכפוף לסייגים וההתניות המצויים בו.

 • פוליסה

  ​מסמך חוזי בין מבטח למבוטח המכיל את התחייבותו של המבטח אשר לחובת התגמול שהוא נטל עליו, על הפסדים או נזקים שייגרמו למבוטח או שהמבוטח גרם לצד שלישי עקב סיכונים המפורטים באותו מסמך, בכפוף לסייגים וההתניות המצויים בו.

 • פוליסה מסולקת / מוקפאת
  ​בשילוב חסכון שתשלום הפרמיות בגינה הופסק תחשב כפוליסה מוקפאת, עם הקפאת הפוליסה יבוטלו כל הכיסויים הביטוחיים הכלולים בפוליסה.
 • פוליסה משתתפת ברווחים – רב רווח
  ​בפוליסה זאת, חלק הפרמיה המופנה לחסכון מושקע בתיק השקעות שמנוהל בנפרד מיתר ההשקעות של חברת הביטוח לפי תקנות ההשקעה. (איגרת זו כוללת את הרכב תיק ההשקעות ושיעורי התשואה ליום הדו"ח) שיעור הרווח נטו מההשקעות נזקף לפרמיה המופנית לחסכון.
 • פוליסה פעילה
  ​פוליסה שהפרמיות (דמי הביטוח) בגינה משולמות כסדרן, נכון למועד הדו"ח.
 • פוליסה תיקנית

  ​פוליסה המושתתת על פי תקנות מיוחדות של הפיקוח על עסקי הביטוח הקובע תנאי מינימום שאין לחרוג מהם. ניתן להוסיף על תנאי המינימום אך אסור לגרוע מהם. הפוליסה הנ"ל חלה על ביטוחי דירה ותכולתה, ביטוחי רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון  וביטוחי נסיעות לחו"ל.

 • פוליסה תיקנית

  ​פוליסה המושתתת על פי תקנות מיוחדות של הפיקוח על עסקי הביטוח הקובע תנאי מינימום שאין לחרוג מהם. ניתן להוסיף על תנאי המינימום אך אסור לגרוע מהם. הפוליסה הנ"ל חלה על ביטוחי דירה ותכולתה, ביטוחי רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון  וביטוחי נסיעות לחו"ל.

 • פיצוי חודשי באובדן כושר עבודה
  ​בתכנית זו ישולם פיצוי חודשי למבוטח במקרה של אובדן כושר עבודה ממחלה או מתאונה, משך התשלום מתום תקופת ההמתנה וכל עוד אי הכושר של המבוטח נמשך ולכל המאוחר עד מועד תום תקופת הביטוח של התוכנית. בנוסף לקבלת הפיצוי מחברת הביטוח, יהיה המבוטח משוחרר מתשלום הפרמיה כל עוד נמשך אי כושר העבודה, ולכל המאוחר עד תום תקופת הביטוח בתכנית. סוג ביטוח זה נקרא בשמות: שלב, שלב בפעולה, הכ"י להכנסה והכ"י להכנסה בפעולה.
 • פרמיה

  ​דמי הביטוח ותשלומים אחרים שעל המבוטח לשלם למבטח לפי תנאי הפוליסה.

 • פרמיה

  ​דמי הביטוח ותשלומים אחרים שעל המבוטח לשלם למבטח לפי תנאי הפוליסה.

 • צד שלישי

  ​נפגע מקרי שאינו המבוטח ואינו צד לחוזה הביטוח.

 • קופה גמל לא משלמת קצבה

  ​קופה למטרת קצבה שלא ניתן למשוך ממנה במישרין את הכספים שהצטברו בה (למעט כספים שהצטברו בתוכניות ביטוח מנהלים ככספיי פיצויי פיטורין וחריגים נוספים, הקבועים בהסדר התחיקתי), אלא באמצעות העברתם לקופה משלמת לקצבה אשר היא תשלם את הקצבה החודשית או את הכספים שיתקבלו מהיוון הקצבה.

 • קופה גמל משלמת קצבה

  ​קופה למטרת קצבה שניתן למשוך ממנה במישרין את הכספים שהצטברו בה כקצבה חודשית או כהיוון קצבה.

 • קופת ביטוח
  תוכנית ביטוח המנוהלת על ידי מבטח ואשר אושרה כקופת גמל לתגמולים, לפיצויים או לקצבה.​
 • קנס משיכה
  ​המנוכה מהכספים שנצברו בתכנית הביטוח בגין משיכה מוקדמת של הכספים, בהתאם לתנאי הפוליסה.
 • קצבה צפויה למבוטח
  ​הקצבה הצפויה למבוטח בתום תקופת הביטוח, אשר חושבה לפי תנאי הפוליסה, נכון למועד הדו"ח.
 • ריכוז זכויות ערך פדיון מנהלים

  ​הערך הכספי שנצבר לזכות המבוטח, בביטוח מנהלים, במקרה של עזיבת עבודה, בהתאם לתנאי הפוליסה.

 • ריכוז זכויות ערך פדיון מנהלים

  ​הערך הכספי שנצבר לזכות המבוטח, בביטוח מנהלים, במקרה של עזיבת עבודה, בהתאם לתנאי הפוליסה.

 • ריסק
  ​ביטוח למקרה מוות בלבד. הפרמיה עולה מדי תקופה בהתאם לתכנית הנרכשת.
  בהכשרה נקרא סוג ביטוח זה בשמות: הכ"י 1, הכ"י 5, מגן 1, מגן 5, מגן 6, מגן 7, מגן 10, מגן 12, מגן לבני הזוג (המספר ליד שם התוכנית מציין את מועדי שינוי שיעור הפרמיה בשנים שלמות).
 • ריסק למקרה מוות
  ​סכום תגמולי הביטוח שישולמו למוטבים במקרה מות המבוטח, נכון למועד הדו"ח
 • רשימת הפוליסה

  ​חלק הפוליסה הכולל את הפרטים האישיים של המבוטח כמו: שם, כתובת, מספר פוליסה, סוג העסק, סכומי ביטוח ותנאים ספציפיים לפוליסה הרלבנטית.

 • רשימת הפוליסה

  ​חלק הפוליסה הכולל את הפרטים האישיים של המבוטח כמו: שם, כתובת, מספר פוליסה, סוג העסק, סכומי ביטוח ותנאים ספציפיים לפוליסה הרלבנטית.

 • שחרור מתשלום פרמיות באובדן כושר עבודה
  ​בתכנית זו ישוחרר בעל הפוליסה מתשלום הפרמיה במקרה של אובדן כושר עבודה, ממחלה או מתאונה. משך "השחרור" מתום תקופת ההמתנה וכל עוד נמשך אי הכושר של המבוטח ולכל המאוחר עד מועד תום תקופת הביטוח.
 • שיבוב (תחלוף/סוברוגציה)

  לאחר שחברת הביטוח שילמה למבוטחיה את סכום הפיצוי המגיע להם כתוצאה מנזק המכוסה על פי תנאי הפוליסה, רשאית החברה לתבוע את הסכום ששילמה מגורם הנזק.
  לדוגמא: אם פרצה שריפה אצל השכנים והתפשטה אל דירתכם, חברת הביטוח בה אתם מבוטחים, תשלם לכם ותתבע את הסכום מהשכנים.​

 • שיעבוד

  ​הסכם בין צדדים הקובע כי הנכס שבבעלות החייב משועבד לזכות הנושה כערובה לתשלום חוב, ומאפשר לנושה לפרוע מהנכס המשועבד את החוב אם לא סולק ו/או לקבל תגמולי ביטוח לאחר נזק.

 • שיעור תשואה אישית בפוליסה
  ​שיעור אשר יחושב לפי התשואה שהושגה על התנועות שנעשו בחשבון הפוליסה של המבוטח במהלך שנת הדו"ח. שיעור התשואה האישית מוצג במונחים נומינליים לאחר ניכוי דמי ניהול שנוכו בפועל מחשבון הפוליסה.
 • שמאי

  המומחה המקצועי האמור לבדוק את נסיבות הנזק, גובה הנזק והאם חברת הביטוח אחראית בהתאם לתנאי הפוליסה לשלם עבור הנזק.​

 • שרותי רכב חליפי

  ​אם רכבך ייגנב או ינזק,תקבל רכב חליפי לשימושך מטעם חברת הביטוח בהתאם לתנאי הפוליסה.

 • תביעה

  ​דרישה לתשלום נזק או אובדן על פי תנאי פוליסה לביטוח. התביעה יכולה להיות מוגשת על ידי המבוטח, במסגרת הסיכונים המכוסים, או על ידי צד שלישי, שפגע בו מבוטח.

 • תגמולי ביטוח

  ​סכום הכסף שיש לשלם על פי חוזה ביטוח, בקרות מקרה הביטוח, על פי תנאי הפוליסה. תגמולי הביטוח אפשר שיהיו מלאים או חלקיים, והם מוגבלים בסכום הביטוח הנקוב בפוליסה.

 • תנאים כלליים

  ​חלק הפוליסה הכולל את התנאים החלים על כל הפוליסות מסוג מסויים וקובעים בין היתר את היקף הכיסוי הביטוחי, תנאיו, חריגים וכיו'ב.

 • תקופת הביטוח

  ​התקופה שבה תקפה הפוליסה והכיסוי הביטוחי על פי הנקוב בדף פרטי הביטוח.