דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

ביטוח בריאות

תגמולי ביטוח בריאות

להלן פירוט סכומי שיפוי מקסימליים לביצוע פרוצדורות רפואיות שלא באמצעות רופאי הסדר בפוליסת "מגן לבריאות" בתכנית "מגן לניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל" ו"מגן לניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל משלים שב"ן".

התגמולים המוצגים אינם מעניקים זכות לקבלת תגמול כלשהוא, כפופים לתנאי התכנית והפוליסה ובכל מקרה יחולו רק על הפרוצדורות הרפואיות שמכוסות על פי תנאי הפוליסה. יובהר כי בכל מקרה יוחזרו סכומי השיפוי ששולמו בפועל ולא יותר מסכומי השיפוי המקסימליים. כמו כן, יתכן כי ישנן הוראות בפוליסה המגבילות את תקרת השיפוי, במקרה זה הוראות הפוליסה יגברו. סכומי השיפוי המצוינים עשויים להיות גבוהים יותר או נמוכים יותר בעת הגשת התביעה בפועל, שכן הסכומים עשויים להשתנות אחת לשנה, בעקבות שינוי הסכום שמשלמת החברה לרופאי הסדר או שינוי הנוסחא שעל פיה מחושבים תגמולי הביטוח המירביים.

הוצאות לבית החולים כולל הוצאות בגין שכר מרדים, הוצאות חדר ניתוח וימי אשפוז.
גבול האחריות לטיפול מחליף ניתוח הוא עלות הניתוח המוחלף ולא יותר מסך של 250,000 ₪.