משיכת כספים מחשבון עמית שנפטר עם יתרה נמוכה | הכשרה חברה לביטוח `
כניסה
סגור פופאפ
אייקון כישלון

אופס, משהו השתבש

לא נשעמם אתכם עם הפרטים אבל... בעקבות תקלה טכנית הפנייה לא התקבלה
אנא נסו במועד מאוחר יותר, או פנו למוקד הלקוחות שלנו בטלפון 3453*
סגור פופאפ
אייקון הצלחה

הצלחת!

תודה שפנית להכשרה
נציג מטעם הכשרה יחזור אליך בהקדם האפשרי
WhatsApp

משיכת כספים מחשבון עמית שנפטר עם יתרה נמוכה

תביעות - ביטוח חיים וחיסכון

משיכת כספים מחשבון עמית שנפטר עם יתרה נמוכה

הרינו משתתפים בצערכם על פטירת יקירכם,

בהתאם להוראות חוזר גופים מוסדיים 2017-9-8, "משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה" ("החוזר"), כאשר מבוטח נפטר ולא מינה מוטבים בפוליסה, רשאים בן זוגו, הוריו או ילדיו של הנפטר, לפנות לחברת הביטוח בבקשה למשוך את הכספים, מבלי להמציא צו ירושה או צו קיום צוואה, בכפוף לתנאי הזכאות שלהלן:

 1. בפוליסת המבוטח שנפטר לא מונו מוטבים. 

 2. יתרת כלל הסכומים הצבורים בפוליסת המבוטח אינה עולה על סכום של 8,000 ₪ במועד שבו הוגשה התביעה למשיכת הכספים מהפוליסה (הסכום האמור יעודכן מדי שנה ביום 1 בינואר, לפי שיעור שינוי המדד שהיה ידוע באותו מועד לעומת המדד שהיה ידוע ביום 1 בינואר של השנה שקדמה (ולעניין יום העדכון הראשון - לעומת המדד שהיה ידוע ביום תחילתו של חוזר זה).

 3. חלפו לפחות 3 שנים מפטירת המבוטח.

 4. המבקשים למשוך את הכספים הם: הורה, בן זוג או ילדו של המבוטח.

 5. המבקשים למשוך את הכספים חתמו על כתב שיפוי למשיכת הכספים.

 6. בדיקת החברה מול הרשם לענייני ירושה, לרבות באמצעות אתר האינטרנט שלו, כי לא הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי עיזבון המבוטח וכי לא הוגשה בקשה להוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה כאמור. 

 7. לעניין משיכת כספים ממרכיב הפיצויים – לא חלות לגבי אותם כספים הוראות סעיף 5 לחוק פיצויי הפיטורים, התשכ"ז-1963 ואין מניעה חוקית למשוך את הכספים.

 8. ככל שמדובר בפוליסת מנהלים ומקרה הפטירה ארע בעת העסקתו של המבוטח אצל המעסיק, יש לצרף טופס 161 מקורי חתום ע"י המעסיק, טופס 161 ב' – הודעת שארים על הפסקת עבודה עקב מוות, לרבות אישור פקיד שומה בדבר שעור המס אותו יש לנכות מכספי הפיצויים.

  לבקשה יש לצרף את המסמכים הרלוונטיים כמפורט להלן: 

 1. העתק תעודת פטירה של המבוטח.

 2. צילום תעודת זהות כולל ספח של הזכאי/ם.

 3. אישור ניהול חשבון או צילום צ'ק מבוטל לצורך העברה בנקאית.

 4. טופס תביעה למקרה מוות, מלא וחתום ע"י המבקשים בצרוף המסמכים המצורפים בו (טופס אחד עבור כל היורשים - מצ"ב קישור לטופס כתב התביעה).

 5. כתב שיפוי חתום לזכות החברה. (טופס אחד עבור כל היורשים - מצ"ב קישור לטופס כתב השיפוי).

 6. בפוליסת מנהלים שקיימים פיצויים יש לצרף: אישור פקיד שומה/ אישור מעסיק/ כל אישור אחר שיבוא במקומו לעניין מרכיב הפיצויים.

  את בקשת המשיכה, בצרוף כל המסמכים הנדרשים ניתן לשלוח אלינו בדרכים המפורטות להלן:
  במייל: tviotlife@hcsra.co.il
  בפקס: 03-5167811
  כתובת: רח' המלאכה 6, חולון, ת.ד. 1877, מיקוד 5811801.

 

                     בברכה,

                                                מחלקת תביעות ביטוח חיים

                                                 הכשרה חברה לביטוח בע"מ

Powered by אלעד מערכות
לשיחה עם נציג שרות
חייג: 3453*