דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מחולל רכב

 • 1
  1פרטי הביטוח
 • 2
  2פרטי הנהגים
 • 3
  3עבר ביטוחי
 • 4
  4הצעת מחיר

תקופת ביטוח

סוג הרכב

הנוהגים ברכב
גיל הנהג הצעיר ביותר

כיסוי לנהג חדש


סוג בעלות

מגורים

עבר ביטוחי


לידיעתך לאחר רכישת הפוליסה עליך לשלוח לסוכן הביטוח אישור “עבר ביטוחי”
המאשר את הנתונים שציינת וזאת תוך 14 ימים מרכישת הפוליסה


השתתפות עצמית

תנאים

בכיסוי מסוג מקיף

חישוב ערך הרכב המבוטח בפוליסה זו במקרה של אובדן גמור עקב תאונה או גניבה, על פי תנאי הפוליסה, ביום קרות מקרה הביטוח יתבסס על מחירון לוי יצחק, והוא כולל את המשתנים המשפיעים, המפורטים במחירון לוי יצחק, תוספות או הפחתות המשפיעות באופן מצטבר על ערך רכב משומש, להלן דוגמאות להוספה או הפחתה לערך הרכב במקרה ביטוח של אובדן גמור לרכב.

1. מס" קילומטרים ברכב שגילו 4 שנים

א. 40,000 ק"מ – תוספת בשעור 5% לערך הרכב במחירון.

ב. 105,000 ק"מ – הפחתה בשעור 5% מערך הרכב במחירון.

2. מס" בעלים קודמים של רכב שגילו 4 שנים:

א. בעלים אחד – תוספת של 1% לערך הרכב במחירון.

ב. שלושה בעלים – הפחתה 4% מערך הרכב במחירון.

3. הפחתה בגין מקוריות קודמת של הרכב, לדוגמא:

א. רכב להשכרה לשעבר – הפחתה עד 17%.

ב. מוניות לשעבר – הפחתה עד 35%

ג. בעלות חברה לשעבר – הפחתה עד 35%.

מובהר בזאת כי חישוב ערך הרכב המבוטח בפוליסה זו, לפי המשתנים השונים אינו משפיע באופן כלשהו על הפרמיה לביטוח רכב.

הצהרות המבוטח/ת:

1. הנני מצהיר בזאת, כי הנני מעוניין ברכישת ביטוח רכב באמצעות אתר אינטרנט זה עבורי ו/או עבור מי ממשפחתי מקרבה ראשונה ולצרכים אישיים בלבד.

2. הנני מצהיר בזאת, כי הפרטים אשר יימסרו על ידי במסגרת בקשתי לרכישת ביטוח רכב, באמצעות אתר אינטרנט זה ("המידע"), נמסרים מרצוני החופשי והינם נכונים, מלאים, אמיתיים, ומדויקים וכי לא העלמתי מידע העלול להטעות את החברה בשיקוליה למתן הצעה לרכישת ביטוח, לקביעת גובה דמי הביטוח ולקבלת הביטוח (ככל שיירכש על ידי), והנני מבקש מהחברה להמציא לי הצעה ו/או פוליסה לביטוח רכב על סמך המידע שמסרתי ובהתאם לתנאי הפוליסה.

3. הריני מצהיר בזאת, כי המידע אמין וכי אין לי כל טענות כלפי החברה בעניין זה, עוד ידוע לי, כי בהתאם לחוזר המפקח על הביטוח בנושא "שימוש במאגר המידע לאיתור הונאות בענף ביטוח רכב חובה", החברה מחויבת לבדוק במאגר המידע (ISO) חלק מהפרטים אשר נמסרו על ידי בתהליך קבלת הצעה לביטוח רכב ו/או במסגרת רכישת ביטוח רכב באתר האינטרנט, והנני מסכים לכך. עוד ידוע לי, כי לצורך כך עליי למסור פרטים מלאים ומדויקים.

4. הנני מסכים בזאת, כי כל המידע הנמסר על ידי, במלואו או בחלקו, יישמר על ידכם במאגרי המידע, בין אם אשלים את תהליך הרכישה ובין אם לאו, וכן החברה תוכל לעשות בו שימוש כמפורט בתנאי השימוש ובכפוף למדיניות הגנת הפרטיות.

5. ידוע לי, כי כניסת הביטוח לתוקף ו/או המשך הכיסוי הביטוחי כפופים לקבלת אישור היעדר תביעות מוכח מחברת ביטוח בישראל המעיד על העבר הביטוחי שלי ל-3 השנים האחרונות, ולהמציאו בתוך 14 יום מיום עריכת הביטוח לכתובת הדוא"ל הבאה: digital@hcsra.co.il

במידה ולא יומצאו המסמכים הנדרשים, תישמר לחברה הזכות לבטל את הפוליסה על פי הוראות הדין.

6. ידוע לי, כי הנוסח המלא של הפוליסה מצוי באתר האינטרנט של החברה וכי ניתן לצפות בו ולהדפיסו בכל עת. כן הנני מצהיר, כי קראתי את כל תנאי הפוליסה, חריגיה, הרחבותיה ככל שישנן ונספחיה.

7. ידוע לי, כי תנאי הפוליסה וחריגיה וכן כל האמור בדף הרשימה הם אלו אשר יחייבו את החברה, וכי בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין מסמכי הביטוח השונים הנמצאים בידיי, לרבות ההצעה לרכישת ביטוח, דף הרשימה והפוליסה, לבין ההעתקים של אותם המסמכים הנמצאים בידי החברה, תגברנה הוראותיהם של המסמכים הנמצאים בידי החברה.

8. ידוע לי, כי החברה רשאית להחליף ו/או לשנות את נותני השירות מטעמה וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

9. ידוע לי, כי הצהרה זו חלה עליי ועל כל אלו שיבוטחו על פי הפוליסה, וכן כי הצהרתי זו מחייבת את עזבוני ו/או את הבאים מטעמי.

10. ידוע לי, כי בהפקת תעודות חובה ייתכנו שינויים במחיר ההצעה והכל בהתאם לנתוני משרד הרישוי.

11. ידוע לי, כי הצהרתי זו הינה בנוסף לאמור בתנאי השימוש ובמדיניות הגנת הפרטיות המופיעים באתר האינטרנט של החברה.

12. בחתימתי זו אני מאשר כי טרם הפקת הפוליסה נעשה תהליך התאמה לצרכי הביטוח שלי, כמו כן, הפרטים שמסרתי הינם מלאים ונכונים. כמו כן, אני מאשר בזאת לחייב את כרטיס האשראי שלי בגין דמי הביטוח שאת פרטיו אמסור לחברה.

בחר את הכיסוי הביטוחי

הרחבת כיסויים

להסבר מפורט על הכיסויים המוצעים >

כיצד ברצונך להמשיך את התהליך

או
תנאי שימוש ומגבלות במחשבון קבלת הצעה