קוד אתי - ערכים ועקרונות התנהגות | הכשרה חברה לביטוח `
סגור פופאפ
אייקון כישלון

אופס, משהו השתבש

לא נשעמם אתכם עם הפרטים אבל... בעקבות תקלה טכנית הפנייה לא התקבלה
אנא נסו במועד מאוחר יותר, או פנו למוקד הלקוחות שלנו בטלפון 3453*
סגור פופאפ
אייקון הצלחה

הצלחת!

תודה שפנית להכשרה
נציג מטעם הכשרה יחזור אליך בהקדם האפשרי
WhatsApp

קוד אתי - ערכים ועקרונות התנהגות

קוד אתי - ערכים ועקרונות התנהגות

 קוד אתי - ערכים ועקרונות התנהגות  הכשרה דוגלת בתרבות עסקית נאותה של מנהליה ועובדיה במסגרת מילוי תפקידם בחברה. בעקבות זאת, החליטה החברה לקבוע מערכת ערכים וכללי התנהגות המהווה קוד אתי על פיו יפעלו עובדי החברה, חברי ההנהלה וחברי הדירקטוריון. להלן עיקרי הקוד האתי:אנו בהכשרה חברה לביטוח דוגלים בתרבות עסקית נאותה של מנהליה ועובדיה במסגרת מילוי תפקידם בחברה. לפיכך, החליטה החברה לקבוע מערכת כללי התנהגות הנדרשים ממנהלי ומעובדי החברה. מערכת כללים זו, המכונה "קוד אתי", מגבשת סטנדרטים המיועדים להביא ליצירה וקיום תרבות ארגונית וערכית, אשר תחזק את הקשר בין עובדי הכשרה חברה לביטוח לבין עצמם ותבסס יחסי אמון, אמינות ויושרה בין החברה לבין בעלי מניותיה, סוכניה, לקוחותיה, וכל הבאים עמה במגע (לרבות ספקים ונותני שירותים). 

הקוד האתי של הכשרה חברה לביטוח מהווה תעודת זהות ערכית ונורמטיבית להתנהגות ופעולות בהכשרה חברה לביטוח במטרה להעלות את הרמה האתית בארגון, ובין היתר, לכוון לאחריות, אמינות, יושר, מקצועיות ורגישות. הקוד האתי כפי שבא לידי ביטוי בכללים המפורטים במסמך זה, כולל ערכים, סטנדרטים, אבחנות וכללי התנהגות מחייבים המבחינים בין הראוי לבין הלא ראוי בכלל מישורי הפעולה.

תהליך הטמעת הקוד האתי מהווה נדבך משמעותי בגיבוש ערכי התרבות הארגונית של הכשרה המשלבת אחריות, מצוינות ולמידה מתמדת, משפחתיות, לויאליות וגאוות יחידה, שירותיות פנים וחוץ ארגונית, תקשורת פתוחה ויעילה ושיתופיות.

 

הקפדה על קיום הוראות כל דין

אין בכללים אלה בכדי להחליף או לגרוע מחוקי המדינה או כל דין אחר החל על הכשרה או על מי ממנהליה או עובדיה. 

הקוד האתי לא בא להחליף את החוקים, התקנון, הנהלים הקיימים בחברה או במדינה אלא בא להוסיף עליהם בדרך של קביעת כללי התנהגות מוסריים וראויים לעובדי החברה, מההנהלה הבכירה ועד אחרון העובדים.

 

כבוד האדם, יחסים בתוך הארגון 

כל עובד ועובד הוא בראש ובראשונה אדם, הזכאי ליחס של כבוד אנושי בסיסי בכל מקום בו הוא חי ופועל ומשכך לסביבת עבודה נעימה, נטולת הפליה מטעמי דת, גזע, לאום, מין, נטייה מינית, גיל או מוגבלות גופנית, ונטולת הטרדה, כפייה או התעללות מכל סוג שהוא. על העובדים להתייחס בכבוד, בנימוס ובסובלנות זה לזה ועם כל גורם אחר אשר הם פועלים מולו ולקדם תרבות שיחה ודיון נאותים. העובדים יבצעו את עבודתם באופן מקצועי, יעיל ואמין מתוך יושרה וכבוד למרחב האישי ולזמנו של האחר. יחסם של מנהלים וגורמים ארגוניים לעובד יהיה יחס של כבוד והערכה לעצם היותו של העובד אדם, למאמציו ולהקרבת זמנו ויכולותיו למען הארגון תוך השקעת משאבים בפיתוח המקצועי של העובדים, תגמולם וקידומם עפ"י הערכת תרומתם האישית, תפקידם ובהתאם לאפשרויות העומדות בפני החברה.

 

איסור על ניגוד עניינים

מנהלי החברה ועובדיה יפעלו ויקבלו החלטות כאשר טובת החברה מונחת לנגד עיניהם. בהתאם, על מנהלי החברה ועובדיה להימנע מביצוע כל פעולה שיש בה חשש לניגוד עניינים בין תפקידם בחברה לבין ענייניהם האישיים, שלהם או של קרוביהם. עובדי החברה מתחייבים למסור כל מידע הנוגע לחשש לניגוד עניינים כאמור באופן מיידי למנהלם. עובד האמור לקבל החלטה ממנה הוא או קרובו עשויים לצאת נשכרים, יעביר את הסמכות לקבלת ההחלטה למנהלו.

 

איסור ניצול מעמד לרעה 

עובדי החברה אשר הינם מנהלים או ממונים על עובדים אחרים, לא ינצלו מעמדם לרעה כלפי הכפופים להם בכל עניין אישי שאינו קשור לעבודה, ויימנעו מקבלת טובת הנאה כלשהי מהכפופים להם (כגון: ערבות כספית, הלוואה וכד'). בנוסף, עובדי החברה לא ינצלו מעמדם בחברה לצורך קידום עניינים אישיים כלשהם, שלהם או של מי מטעמם, ולא ישתמשו בשם החברה או בתיאור תפקידם בחברה לצורך פעילות כלשהי (פרטית או ציבורית), זולת עבודתם בחברה.

 

איסור ניצול הזדמנויות עסקיות של החברה ואיסור תחרות 

מנהלי החברה ועובדיה ימנעו מכל פעולה שיש בה ניצול הזדמנות עסקית של החברה ו/או כל פעולה שעשויה להוות תחרות עם החברה. על מנהלי החברה ועובדיה לעשות שימוש במידע המגיע לידיהם במסגרת עבודתם בחברה אך ורק לצרכים שלשמם הועבר אליהם המידע. ביחסים עם צדדים שלישיים הקשורים עם החברה בקשרים עסקיים, על העובדים לפעול תוך שמירה על טובת החברה ועל האינטרסים שלה, וללא כל כוונה לנצל מידע, קשרים או כל הזדמנות עסקית אחרת לטובתם האישית. חובה על כל עובד לגלות לחברה כל ידיעה או מסמך הנוגעים לענייניה ואשר באו לידיו בתוקף מעמדו בחברה.

 

איסור קבלת טובות הנאה 

על מנת להימנע מחשש לפיו שיקולים זרים מנחים את מנהלי החברה ועובדיה במסגרת עבודתם, על מנהלי החברה ועובדיה להימנע מלקבל כסף, שווה כסף, שירות או כל טובת הנאה אחרת בגין פעולה הקשורה בעבודתם מגורמים העומדים בקשרים עסקיים עם החברה או המעוניינים לעמוד בקשרים עסקיים עם החברה, למעט במצבים המותרים במפורש בנהלי החברה. 

מתנות מטעם החברה ללקוחות או לגורמים אחרים, יינתנו רק על ידי העובדים המורשים לכך במפורש ואשר יקפידו על קיום נוהלי החברה וההגבלות.

 

כללי התנהגות בעת ביצוע העבודה 

מנהלי החברה ועובדיה ישמרו על כללי הבטיחות בעבודה, יבצעו את חובותיהם בהתאם לשיקול דעתם המקצועי בלבד, יקפידו על הופעה ייצוגית ההולמת את מעמדם ותפקידם ויתייחסו בכבוד לעמיתיהם תוך שיתוף פעולה עמם. 

בזמן העבודה מנהלי החברה ועובדיה ינהגו בכבוד, בנאמנות וביושר כלפי הזולת ויימנעו מפעולות או הצהרות הנוגעות בדת, קהילה, גזע, מין או קבוצה אתנית. עובדים הנותנים שירות  לציבור, יפעלו בנימוס ובכבוד, ללא משוא פנים, תוך שאיפה לשרת את הציבור הרלוונטי בצורה הנעימה והטובה ביותר.

 

יחס לסוכני הביטוח 

לחברה קשרים הדוקים עם סוכני ביטוח הפועלים בשמה ומטעמה. ככאלו, חשיבותם של הסוכנים לפעילותה של החברה הינה רבה. מנהלי החברה ועובדיה מחויבים לנהוג בסוכנים בכבוד ובהגינות

 

יחס למבוטחי החברה 

חשיבותם של מבוטחי החברה לפעילותה של החברה ולהצלחתה הינה רבה. מנהלי החברה ועובדיה מחויבים לנהוג במבוטחים בכבוד ובהגינות תוך מתן שירות יעיל, מהיר, מקצועי, ואדיב תוך התייחסות לצורכיהם ושמירה על כבודם. הכשרה תפעל להגנת פרטיותם של מבוטחיה ותימנע ממסירת מידע הקשור בהם שלא כדין.

 

שמירה על סודיות 

מנהלי החברה ועובדיה מחויבים בשמירת סודותיה העסקיים והמסחריים של החברה לרבות מידע הנוגע למבוטחים, סוכנים, ספקים, עובדים אחרים וכיוצ"ב. על העובדים לנקוט באמצעי זהירות סבירים כדי להבטיח שסודות החברה לא ייחשפו לאחרים. מנהלי החברה ועובדיה רשאים לעשות שימוש במידע האמור אך ורק לצרכים עבורם נמסר להם המידע. האמור אינו חל אך ורק במקרים בהם הגילוי מחויב מכוח הוראות החוק או בכל מקרה בו מדובר במידע שכבר ידוע ברבים. כל מגע עם אמצעי תקשורת יוסדר דרך אגף השיווק של החברה בלבד. 

 הנחיה זו חלה על כל עובדי החברה, לרבות מנהליה, אף לאחר סיום עבודתם בחברה, מכל סיבה שהיא.

 

יחסים הירארכיים

על עובדי החברה למלא אחר הוראות העבודה של הממונים עליהם לרבות מנהלי החברה הפונים אליהם למתן מענה או שירות. מנהלים ועובדים לא ייקחו בשם החברה כל התחייבות או מצג כלפי גורם חיצוני , אלא בהתאם להרשאות וזכויות החתימה בחברה.

 

יחס לספקים ונותני שירות

הכשרה תנהג בהוגנות עסקית ובהגינות כלפי ספקיה. התקשרות עם ספק תעשה בהתבסס על שיקולים עניינים, מקצועיים ומסחריים וללא נגיעה של שיקולים זרים.

 

מסחר הוגן 

על מנהלי החברה ועובדיה לנהוג באופן הוגן והגון במסגרת יחסיהם עם צדדים שלישיים, לרבות מבוטחים, ספקים, וסוכנים. הגינות זו נדרשת גם בכל הקשור במתחריה של החברה. המידע העסקי הנדרש לפעילות החברה יגיע לידי עובדי החברה אך ורק באמצעים כשרים ועל פי חוק. אין להציג מצג מטעה של עובדות, לעשות שימוש לרעה במידע סודי וכיוצ"ב.

 

מעורבות בקהילה 

החברה מייחסת חשיבות רבה לקשר עם הקהילה ומקפידה לתרום לצרכים שונים. החברה רואה בעין יפה פעולות התנדבות של עובדי החברה בפרויקטים שונים למען הקהילה, העולים בקנה אחד עם מחויבותה החברתית של החברה.


 

קיום הוראות הקוד האתי

כל העובדים, חברי ההנהלה וחברי הדירקטוריון של החברה, חייבים לפעול על פי הוראות הקוד האתי. הקוד האתי הוא חלק מתרבות הניהול הראויה של החברה. על כל עובד, מנהל ודירקטור בחברה לפעול כמיטב יכולתו, במסגרת סמכותו ותפקידו, להטמעה יישום ואכיפה של הקוד האתי של החברה בכל דרגי הארגון.